Tillväxtoptioner

Vad är en Tillväxtoption?

Låt företaget investera i ett värdepapper och ta själv del av avkastningen! Tillväxtoptionens egenskaper ger dig flera fördelar jämfört med traditionella placeringar. Dessutom är risken begränsad med en liten insats i förhållande till företagets placering.

Framgångsrika ägarledda företag behåller ofta vinsterna i företaget av olika anledningar. Det är då klokt att placera överlikviditet i värdepapper. Med tillväxtoptionen kan värdetillväxten i en sådan placering fördelas mellan företaget och den som köper optionen. Tror du på den underliggande placeringen och har rätt i dina förväntningar ger tillväxtoptionen ett mycket fördelaktigt utfall. Risken är dessutom begränsad till priset på optionen och känd på förhand. Och skulle dina förväntningar slå fel så är premien trots allt betald till företaget.

SÅ HÄR GÅR DET TILL:

Steg 1

Ett aktiebolag placerar överlikviditet i ett värdepapper

Steg 2

Bolaget ställer sedan ut tillväxtoption till en nyckelperson i bolaget

Steg 3

Optionen ger innehavaren rätten att få värdet över lösenpriset

Steg 4

Bolaget får betalt av optionsköparen för att avstå en del av värdeökningen (premien)

Ett underliggande värdepapper eller finansiell produkt kan vara:

Fonder

Aktiefonder

Blandfonder

Räntefonder

Hedgefonder

i

Aktier

Noterade aktier

Onoterade aktier

i

Strukturerade produkter

Kapitalskyddade produkter

Autocalls

Sprinters

etc.

Exempel

Tillväxtoptionen ger stora möjligheter men är också förenad med risk att förlora premien. Nedanstående exempel visar potentialen. Ett företag med överlikviditet placerar 500 tkr i en värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen på den svenska börsen. En tillväxtoption med lösenpriset 600 tkr utfärdas sedan till VD. Denne betalar 15 tkr till bolaget för att få optionen.

Placering 500 tkr
Lösenpris 600 tkr
Löptid 5 år
Optionspremie 15 tkr

Positioner

Utställande bolag behåller värdeökning
mellan 500 tkr och 600 tkr (3,71% per år i uppgång)
Innehavaren får allt över lösenbeloppet, 600 tkr
Break-even för innehavaren är 615 tkr
(4,23 % per år i uppgång)
Värde underliggande
0 %
500 tkr
4 %
608 tkr
6 %
669 tkr
8 %
735 tkr
10 %
805 tkr
Värde Option
0 %
0 tkr
4 %
8 tkr
6 %
69 tkr
8 %
135 tkr
10 %
205 tkr
Avkastning option (per år)
0 %
- 100 %
4 %
- 12 %
6 %
+ 37 %
8 %
+ 55 %
10 %
+ 69 %

Vem betalar?

Kostnaden för tillväxtoptionen betalas av bolaget som får:

 

N
All dokumentation gällande optionen
N
Rabatt på ekonomisk rådgivning
N
Fritt tillträde till skattedagföredrag om incitamentsprogram med Optionspartner (digitalt)

Skattefrågor

En jämförelse mellan situationen att inte ställa ut en option och att göra det visar hur det kan se ut om optionen går till lösen:

* För jämförbarhetens skull antas att hela vinsten utöver lösenpriset tas ut som lön.

** 50% (denna siffra är beroende av övriga löneinkomster).

För utställande bolag gäller:

Premien och värdeökning upp till lösenpriset beskattas som vanlig bolagsinkomst. Notera att värde ovanför lösenpriset endast beskattas hos optionsinnehavaren.

För innehavaren av optionen gäller:

Eftersom optionen kan överlåtas fritt och varken är knuten till anställning eller fåmansföretagsaktier, beskattas avkastning som kapitalinkomst.

Skattereglerna kan vara avvikande i det individuella fallet och kan förändras.

En tillväxtoption fördelar avkastningen på den underliggande placeringen mellan utställaren av optionen och köparen av den. Utställaren är vanligtvis ett företag som placerat i en kapitalskyddad strukturerad produkt. Köparen kan vara en nyckelperson i företaget eller en ägare till företaget.

Fördelningen av värdet sker genom att optionsinnehavaren får rätten till den underliggande produktens värde utöver en viss nivå (lösepriset). I vissa fall är optionen konstruerad så att optionsinnehavarens rättighet är maximerad till ett visst belopp eller att den utgör en andel av värdet utöver lösenpriset. För att få rättigheterna som följer med innehavaren av optionen betalar köparen en premie till utställaren. Det pris som köparen av en option måste betala till det utställande företaget beror framför allt på följande faktorer:

N
risken i den underliggande placeringen
N
hur stort kapital utställande företag har placerat
N
företagets krav på del av värdeökningen
Vi konstruerar och värderar optioner där optionspriset vanligen ligger mellan 1 till 5 procent av det placerade beloppet.

Instrumentet är inte avsett för omsättning på den allmänna värdepappersmarknaden.

Trygg rådgivning

Optionspartner erbjuder alltid rådgivning till våra uppdragsgivare kring utformningen av tillväxtoptioner på bästa möjliga sätt ur skattesynpunkt. Notera att särskilda regler gäller för fåmansföretag.

Gratis optionsvärdering

Sätt pris på din option! Enkelt verktyg, utan kostnad. Läs mer (på engelska) …

Kontakta oss

Du når oss enklast via
tel 073-413 88 50 eller

info@optionspartner.se