Kvalificerade personaloptioner

Kvalificerade personaloptioner är optioner med en ny skattestatus. De nya reglerna infördes år 2018 och uppdaterades 2022. De beskattas varken då optionen ställs ut eller när den underliggande aktien förvärvas av den anställda. Istället beskattas eventuell vinst vid försäljningen av aktien i samband med att den avyttras. Det kan då bli då aktuellt med fåmansföretagsreglerna. Kvalificerade personaloptioner avgörs av företagets, optionens och den anställdas villkor. Uppdaterade regler sedan 1 januari 2022.

Krav på företaget

  • Högst 149 anställda
  • Max 280m SEK i Nettoomsättning 
  • Max 280m SEK i Balansomslutning
  • Verksamhet får ej ha bedrivits mer än 10 år
  • Får ej bedriva finansiell verksamhet, handel m. fastigheter, uthyrning el. juridisk verksamhet

Krav på optionsköparen

  • Vara anställd i minst 3 år
  • Arbetat i snitt minst 30 timmar per vecka
  • Erhålla en lön motsvarande 13 IBB, baserat på 2023 IBB, 74 300 kr x 13 = 923 000 kr (under minst 3 år)
  • För styrelseledamöter gäller ersättning motsvarande 1,5 IBB och som ersättning avses inte kostnadsersättning eller belopp som tas upp i inkomstslaget tjänst enligt 11 kap. 45 § och 57 kap.

OBS: Enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) ska kontrolluppgift lämnas om att en personaloption har utnyttjats för förvärv av andel!

När en anställd utnyttjar en personaloption som inte ska förmånsbeskattas, ska den arbetsgivare i vars tjänst personaloptionen har förvärvats lämna uppgift om det i arbetsgivardeklaration på individnivå genom att sätta kryss i fältkod 059 – Personaloption som inte ska förmånsbeskattas och som har utnyttjats för förvärv av andel.

Skillnaden mellan personaloption och kvalificerad personaloption

Exemplet nedan illustrerar skillnaden mellan en personaloption och en kvalificerad personaloption. Förmånen av en personaloption inte ska tas upp som intäkt i vissa fall (kvalificerad personaloption).

Personaloptioner

Värde
Kostnad för option
0 kr
Värde per aktie idag
100 kr
Lösenpris (år 3)
100 kr
Pris per aktie om 3 år
500 kr
400 kr förmån för anställd

Sociala avgifter på ca 125 kr tillkommer

0 kr orealiserad vinst

Kvalificerade Personaloptioner

Värde
Kostnad för option
0 kr
Värde per aktie idag
100 kr
Lösenpris (år 3)
100 kr
Pris per aktie om 3 år
500 kr
Ingen förmån
inga sociala avgifter
400 kr orealiserad vinst

Trygg rådgivning

Optionspartner erbjuder alltid rådgivning till våra uppdragsgivare kring utformningen av optionsprogram på bästa möjliga sätt ur skattesynpunkt. Notera att särskilda regler gäller för fåmansföretag.
Optionsvärdering, Kalkylator

Gratis optionsvärdering

Sätt pris på din option! Enkelt verktyg, utan kostnad. Läs mer (på engelska) …

Dmytro Stoyko

Kontakta oss

Du når oss enklast via
tel 073-413 88 50 eller

info@optionspartner.se