Beskattning av optioner

Skatt på optioner. Vad är skillnad i beskattning för teckningsoption, personaloption, kvalificerade personaloptioner (kpo)?

Vi går igenom beskattning av teckningsoptioner och personaloptioner

Personaloptioner beskattas i samband med att den underliggande aktien förvärvas av den anställda. När optionen ställs ut sker med andra ord ingen beskattning av den anställda. Vid lösen uppstår en löneförmån. Detta eftersom lösenpriset för aktierna regelmässigt då understiger marknadsvärdet. Om inte, skulle optionsinnehavaren sannolikt inte köpt aktierna. En sådan förmån tjänstebeskattas. Sociala avgifter betalas av företaget som ställt ut förmånen.

Kvalificerade personaloptioner är optioner med en ny skattestatus. De nya reglerna infördes år 2018. De beskattas varken då optionen ställs ut eller när den underliggande aktien förvärvas av den anställda. Istället beskattas eventuell vinst vid försäljningen av aktien i samband med att den avyttras. Det kan då bli aktuellt med fåmansföretagsreglerna. Kvalificerade personaloptioner avgörs av företagets, optionens och den anställdas villkor. Uppdaterade regler sedan 1 januari 2022.

För köpoptioner och teckningsoptioner som anses som värdepapper sker förmånsbeskattning redan då optionsrätten ställs ut. Om marknadspris betalas vid förvärvet utgår ingen förmån. Då sker heller ingen förmånsbeskattning. Värdeutvecklingen på optionsrätten kapitalinkomstbeskattas om den skulle säljas. Utnyttjas optionen för att köpa den underliggande aktien, läggs premien som betalades för optionen till aktiens anskaffningsvärde. Notera att fåmansföretagsreglerna kan vara tillämpliga vid beskattning av såväl försäljningen av optionen som aktien.

För syntetiska optioner gäller kapitalinkomstbeskattning vid utbetalning. Eventuell löneförmån uppstår om optionen säljs till underpris till den anställda. Den beskattas då som inkomst av tjänst.

Trygg rådgivning

Optionspartner erbjuder alltid rådgivning till våra uppdragsgivare kring utformningen av optionsprogram på bästa möjliga sätt ur skattesynpunkt. Notera att särskilda regler gäller för fåmansföretag.

Gratis optionsvärdering

Sätt pris på din option! Enkelt verktyg, utan kostnad. Läs mer (på engelska) …

Kontakta oss

Du når oss enklast via
tel 073-413 88 50 eller

info@optionspartner.se