Oberoende värdering optioner

Under åren har vi sett en ökad efterfråga och krav på transparens hos ägare, anställda och andra nyckelpersoner rörande värdering av optioner.

Värdering av tillgång (Mark-to-Market)

+ Pris och nyckeldata från olika marknader (ex. börs)

+ Priser, handelsvolym i förhållande till sk. ”Block Trade”, en större individuell eller gemensam försäljning

Värdering av tillgång (Mark-to-Matrix)

+ Noterade priser för liknande tillgångar på aktiva marknader

+ Av mäklare ställda priser, (kan ibland krävas mer än 1 pris)

+ Noterade priser för identiska eller liknande tillgångar på inaktiva marknader

+ Andra observerbara marknadsindata: räntor, avkastningskurvor, volatilitet och kreditrisker

+ Indata som härrör från eller bekräftas av observerbar marknadsdata genom korrelations- eller regressionsanalys

Värdering av tillgång 3 (Mark-to-Model)

+ Icke observerbara indata

+ Modeller (t.ex. Black-Scholes, diskonterat kassaflöde, multipel av intäkter eller EBITDA) med användning av betydande indata som inte är observerbara

+ Kan inkludera börsnoterade värdepapper med mycket liten marknadsaktivitet

Trygg rådgivning

Optionspartner erbjuder alltid rådgivning till våra uppdragsgivare kring utformningen av optionsprogram på bästa möjliga sätt ur skattesynpunkt. Notera att särskilda regler gäller för fåmansföretag.
Black-Scholes kalkylator

Gratis optionsvärdering

Sätt pris på din option! Enkelt verktyg, utan kostnad. Läs mer (på engelska) …
Bild medarbetare

Kontakta oss

Du når oss enklast via
tel 073-413 88 50 eller

info@optionspartner.se