Volatilitet

Volatilitet är ett mått på hur mycket ett pris fluktuerar och används som underlag till bokföring av teckningsoptioner, personaloptioner och optionsprogram
Förväntad volatilitet är ett mått på hur mycket ett pris förväntas fluktuera under en period. Måttet på volatilitet som används i optionsprissättningsmodeller (exempelvis Black-Scholes) är den årliga standardavvikelsen för den kontinuerligt sammansatta avkastningen på aktien över en tidsperiod.

Volatiliteten uttrycks vanligtvis i årliga termer som är jämförbara oavsett vilken tidsperiod som används i beräkningen, till exempel dagliga, veckovisa eller månatliga prisobservationer.

Vanligtvis betecknas med σ (sigma, grekiska) och formel nedan:

Standardavvikelse och roten av tid
Avkastningen (som kan vara positiv eller negativ) på en aktie under en period mäter hur mycket en aktieägare har gynnats av utdelningar och värdestegring (eller värdeminskning) av aktiekursen.

Den förväntade årliga volatiliteten för en aktie är det intervall inom vilket den kontinuerligt sammansatta årliga avkastningen förväntas falla cirka två tredjedelar av tiden. Att till exempel säga att en aktie med en förväntad kontinuerligt sammansatt avkastning på 12 procent har en volatilitet på 30 procent innebär att sannolikheten att avkastningen på aktien under ett år kommer att vara mellan –18 procent ( 12 % – 30 %) och 42 % (12 % + 30 %) är cirka två tredjedelar. Om aktiekursen är 100 i början av året och ingen utdelning lämnas, skulle aktiekursen vid årets slut förväntas ligga mellan 83,53 (100 × e^–0,18) och 152,20 (100 × e^0,42) cirka två- tredjedelar av tiden.

Exempel på hur priser och kurser fluktuerar

Den första grafen (t.v.) visar prisfluktuationer för S&P 500 (Standard and Poor’s 500 storföretag i USA). Den andra grafen visar kursfluktuationer i brittiska pund (BP) och dollar.

Historisk avkastning S&P 500 och BP/dollar mellan 1980 och 1990

Samband mellan optionsvärde och volatilitet

Grafen visar två olika köpoptioner där underliggande tillgång är värd 100 kr. Option A har en lösenkurs om 200 kr och option B har en lösenkurs om 100 kr. Båda har lösen om 3 år.

samband mellan optionsvärde och volatilitet

Exempel option B

Gå igenom option B enligt Black-Scholes formel.

Testa själv!

Värdera optioner på egen hand – använd vår kalkylator (på engelska).

Trygg rådgivning

Optionspartner erbjuder alltid rådgivning till våra uppdragsgivare kring utformningen av optionsprogram på bästa möjliga sätt ur skattesynpunkt. Notera att särskilda regler gäller för fåmansföretag.
Black-Scholes kalkylator

Gratis optionsvärdering

Sätt pris på din option! Enkelt verktyg, utan kostnad. Läs mer (på engelska) …

Bild medarbetare

Kontakta oss

Du når oss enklast via
tel 073-413 88 50 eller

info@optionspartner.se