Frågor? Optionspartner hjälper dig!

Viktiga frågor kring optionsprogram för anställda i företag, startups, personaloptioner och teckningsoptioner.

Behöver du hjälp? Tillsammans går vi ordentligt igenom väsentliga frågor:

t
Hur många nyckelpersoner ska optionsprogrammet omfatta?
t
Vad ska innehavaren betala vid utnyttjande av optionen på lösendagen?
t
Bör det finnas återköpsklausul vid en anställnings upphörande?
t
Bör det finnas några restriktioner ifråga om möjligheten att överlåta optionerna eller förvärvade värdepapper?
t
Hur många aktier ska ställas ut till respektive optionsinnehavare?
t
Vilken premie är lämplig för optionsköparna?
t
När ska optionerna kunna utnyttjas?
t
Hur ska eventuell utdelning ske under löptiden för optionerna?
t
Hur hanterar vi situationen om optionsköparna förlorar sina pengar?

Fler vanliga frågor

Behöver du hjälp med avtalsvillkor, skattefrågor eller värderingar? Optionspartner fungerar som stöd.

Avtalsvillkor

1.  Kan vi ha ett villkor i optionsavtalet som anger att innehavaren måste sälja tillbaka sin option till sitt anskaffningsvärde om han/hon slutar i vårt bolag?

2.  Måste optionen vara fritt överlåtbar för att eventuell avkastning ska bli beskattad som inkomst av kapital?

3.  Kan vi förlänga löptiden på en utestående option?

 

Skattefrågor

1.  Måste den anställda betala premien för optionen eller kan han/hon få den som förmån?

2.  Kan man dra av premien från den anställdas bruttolön?

3.  Hur beskattas vinst på aktier som man köpt genom optioner?

Värderingar

1.  Hur kan vi utforma villkoren så att vi får en viss premie?

2.  Vi genomförde en nyemission av aktier förra kvartalet. Kan vi använda samma värdering igen?

3.  Hur ska vi värdera den underliggande aktien?

Allmänna frågor

Hur fungerar ett optionsprogram?

Optionsprogrammet innebär att en medarbetare efter en viss tid (normalt 3-5 år) har rätten till en andel av värdeutvecklingen i företag, ovanför en förutbestämd tröskel. Programmet kan formas på så sätt att innehavaren ges delägarskap, eller inte. Läs mer här

Kan man bli skyldig pengar på optioner?

Nej, nedsidan begränsas till premien betald vid startdatumet. Detta ger dig en rättighet att köpa aktier i framtiden till ett förutbestämt pris – men aldrig en skyldighet.

Vad är en option?

En option är en rättighet men inte en skyldighet att i framtiden köpa en tillgång till ett förutbestämt pris.

Hur mycket beskattas optioner?

Hur beskattningen ser ut beror på vilken typ av option det är. Optioner som ej är värdepapper beskattas eventuell vinst som en löneförmån och optioner som är värdepapper beskattas istället eventuell vinst som kapitalinkomst. Läs mer här

Varför optionsprogram?

Genom att ge optioner till de anställda anpassar företaget först och främst medarbetarens incitament till företaget/ägarna. Det är ganska vanligt att bl.a personaloptioner är föremål för villkoret av att vara fullt aktiv, om den anställde stannar kvar på företaget. Detta kan alltså skapa incitament för den anställde att stanna kvar i företaget och därför minska attraktiviteten för ett alternativt jobb. Detta minskar i sin tur sannolikheten för kostnader till följd av omsättning och hjälper till att behålla humankapital. Ett optionsbaserat incitamentsprogram hjälper till att attrahera begåvade individer, som kan vara intresserade av den potentiellt oändliga uppsidan som optioner vanligtvis ger. Läs mer här

Vad betyder aktieoptioner?

Aktieoptioner är den vanligaste typen av optioner där aktien används som underliggande tillgång som därmed styr optionens värde.

Hur fungerar personaloptioner?

Personaloptioner fungerar som en anställningsrelaterad förmån och är nära förknippad med anställningen, eftersom den inte kan överlåtas och ofta erhålls utan att en premie betalas. Läs mer här

Hur prissätts optioner?

Optioner prissätts normalt sett med Black-Scholes-Mertons modellen, vilket är samma modell som Skatteverket förespråkar. Läs mer här

Vad är en optionspremie?

Optionspremien är det belopp du betalar för rättigheten att ta del av eventuell värdeutveckling på företaget i framtiden.

Vad menas med lösenpris?

Lösenpriset är till det pris du kan förvärva aktier i framtiden för. Vid (om) lösen bör därmed värdet på den underliggande tillgången (aktien) överstiga lösenpriset för att affären ska vara lönsam.

Vad händer med mina optioner vid uppköp?

Om aktieägare I Bolaget har accepterat eller meddelat sin avsikt om att acceptera ett erbjudande från en tredje man att sälja sina aktier I Bolaget har, Optionsinnehavaren rätt och, om Bolaget skriftligen begär det, skyldig att erbjuda alla Optioner till Bolaget eller den utsedda köparen av Bolaget för återköp.

Vanliga frågor om Personaloptioner

Hur fungerar personaloptioner?

Personaloptioner fungerar som en anställningsrelaterad förmån och är nära förknippad med anställningen, eftersom den inte kan överlåtas och ofta erhålls utan att en premie betalas. Läs mer här

Hur mycket kan man tjäna på personaloptioner?

Optionens värde baseras på det värde av den underliggande tillgången som överstiger lösenpriset efter slutdagen. På så sätt är taket obegränsat och ofta ges personaloptioner ut utan att en premie betalas vilket gör att nedsidan är monetärt obefintlig eller i andra fall begränsad.

Hur beskattas personaloptioner?

Personaloptionerbeskattas i samband med att den underliggande aktien förvärvas av den anställda. När optionen ställs ut sker med andra ord ingen beskattning av den anställda. Vid lösen uppstår en löneförmån och sociala avgifter betalas av företaget som ställt ut förmånen.

Vanliga frågor om Teckningsoptioner

Varför ska man köpa teckningsoptioner?

Teckningsoptioner avser emission av nya aktier i företaget och är därmed mer komplicerade att hantera administrativt. Lämpligast att använda när det finns flera ägare i företaget.

Kan man när som helst teckna sig med hjälp av en teckningsoption?

En teckningsoption ger dig som innehavare rätten att i framtiden teckna nya aktier till ett i förväg bestämt pris.

Vad händer om man inte löser in teckningsoptioner?

Om du inte löser in dina teckningsoptioner händer precis det, du löser inte in dem och får inga nya aktier. Den enda förlusten du upplever är premien du betalade för rättigheten att kunna köpa ut dem efter löptidens slut.

Har du som äger en teckningsoption någon skyldighet till bolaget som gett ut den?

En option medför till innehavaren aldrig någon skyldighet, optionen ger dig endast rättigheten till att i framtiden förvärva aktier till ett förutbestämt pris och datum.

Hur beskattas teckningsoptioner?

Teckningsoptioner beskattas först när optionsrätten ställs ut och eventuell vinst vid förvärv beskattas som kapitalinkomst. Läs mer här

Övriga frågor

Hur fungerar en warrant?

Warranter påminner om optioner, men skiljer sig på några punkter. Warranter är alltid värdepapper eftersom de emitteras, de har oftast längre löptid och kan innehålla fler villkor om hur de hanteras vid ex. värdering till skillnad från standardiserade optioner.

Vad är 3-12 reglerna?

3-12 reglerna handlar om beskattning av investeringar i fåmansföretag. Reglerna styr hur stor andel av eventuell avkastning som fås tas upp som kapitalinkomst och tjänsteinkomst.

Vad är Puts och Calls?

Call options och Put options är den engelska motsvarigheten till köp- och säljoptioner. Dessa ger dig rättigheten men inte skyldigheten att köpa respektive sälja en aktie till ett förutbestämt pris och datum.

Vad är en RSU och hur beskattas den?

Restricted Stock Unit eller RSU är som en option med ett lösenpris om 0 kronor, det vill säga ett löfte om en kostnadsfri aktie i framtiden. Den beskattas som inkomst av kapital när du väl löst in aktierna. Får du utdelning under intjänandeperioden beskattas det i inkomstslaget tjänst.

Hur redovisar man optioner?

Redovisning av optioner sker i K4 blanketten. Sker redovisningen elektroniskt överförs informationen även till rätt plats i inkomstdeklarationen.

Vad är omkostnadsbelopp i deklarationen?

Omkostnadsbeloppet är det sammanlagda beloppet för dina anskaffningsutgifter.

Vad händer med optioner vid börsnotering?

Vid börsnotering hanteras optionen på samma sätt som tidigare vilket innebär att optionen fungerar på precis samma sätt som om ingen börsnotering skett.

Vad händer med mina optioner vid uppköp?

Om aktieägare I Bolaget har accepterat eller meddelat sin avsikt om att acceptera ett erbjudande från en tredje man att sälja sina aktier I Bolaget har, Optionsinnehavaren rätt och, om Bolaget skriftligen begär det, skyldig att erbjuda alla Optioner till Bolaget eller den utsedda köparen av Bolaget för återköp.

Gratis optionsvärdering

Sätt pris på din option! Enkelt verktyg, utan kostnad. Läs mer (på engelska) …

Black-Scholes formel

Upptäck finansvärldens mest spännande berättelse. Se BBC-dokumentären här ».

Kontakta oss

Du når oss enklast via
tel 073-413 88 50 eller

info@optionspartner.se

Kontakta oss!

Behöver du hjälp? Tveka inte att kontakta oss! Ring oss på +46 (0)8-490 097 55. Du kan också e-posta till info@optionspartner.se eller använda formuläret nedan.

Lästips:

Vårt bibliotek - en nyttig källa till trygg information

En välbeprövad metod

Anekdotiska bevis om finansiella verktyg som påminner om optioner kan spåras tillbaka till 580 f. Kr. »

Agentproblemet

Varför inför företag incitamentsprogram? Agentproblemet ger svar. »

Testa vår Black & Scholes-kalkylator

Sätt pris på din option med vårt enkla verktyg! Testa gratis på: play.optionspartner.com »

Dokumentären Trillion Dollar Bet (2000)

Se finansvärldens mest spännande berättelse om optionernas värld. »

17 ekvationer som förändrade världen

Från Newtons gravitationslag till Black-Scholes-modellen som används av bankirer för att förutsäga marknaderna, ekvationer finns överallt – och de är grundläggande för vardagen.

Black-Scholes formel med exempel

Black-Scholes-Merton-formelns anatomi.