Incitamentsprogram

Aktierelaterade incitamentsprogram kan vara lösningen. Ta reda på om teckningsoptioner eller personaloptioner kan passa ditt företag.
Principal-Agent theory

Ett incitamentsprogram medför möjligheter och risker

Gemensamt för alla belöningssystem är att de skapar incitament för nyckelpersoner att fokusera företagets värdeutveckling.

Hur hjälper optionsteori? Genom att ge optioner till de anställda anpassar företaget först och främst huvudmannens incitament till agentens. Faktum är att ju bättre företaget utvecklas och ju mer företaget genomlever en sund tillväxt, desto högre kommer sannolikt dess aktiekurs att bli. Uppenbarligen gör en högre aktiekurs den anställde rikare och gladare och, sannolikt motiverad att vara så produktiv som den anställde kan. Det är ganska vanligt att personaloptioner (am. ”Stock Options”) eller, mer generellt, anställdas incitamentsplaner som består av optioner, är föremål för villkoret av att vara fullt aktiv, om den anställde stannar kvar på företaget. Detta kan alltså skapa incitament för den anställde att stanna kvar i företaget och därför minska attraktiviteten för ett alternativt jobb. Detta minskar i sin tur sannolikheten för kostnader till följd av omsättning och hjälper till att behålla humankapital. Ett optionsbaserat incitamentsprogram hjälper till att attrahera begåvade individer, som kan vara intresserade av den potentiellt oändliga uppsidan som optioner vanligtvis ger. Ett optionsbaserat incitamentsprogram har fördelen av att bevara företagets kassaflöde, om än till priset av en viss utspädning för företagets aktieägare.

Personaloptioner

Personaloptioner fungerar som en anställningsrelaterad förmån. Skatteverkets benämning personaloption syftar på en rättighet att i framtiden få köpa en aktie till ett på förhand bestämt pris. Optionen är intimt förknippad med en anställning, kan inte överlåtas och ofta erhålls utan att någon premie inbetalas.

Teckningsoptioner

Teckningsoptioner avser emission av nya aktier till skillnad från vanliga köpoptioner. Eftersom de är förknippade med en framtida nyemission i bolaget är de mer komplicerade att hantera administrativt. Teckningsoptioner är lämpliga om det finns flera ägare till bolaget.

Köpoptioner

Köpoptioner är optioner på existerande aktier. De anses skatterättsligt som värdepapper givet att de kan överlåtas och inte är knutna till anställningen. Köpoptioner är fördelaktiga om det finns en ensam ägare till bolaget. Till exempel om ett moderbolag önskar skapa incitament för ledningen i ett dotterbolag. Köpoptioner är relativt enkla att hantera administrativt.

Syntetiska optioner

Syntetiska optioner ger inte rätten att köpa värdepapper, utan istället rätten att få en andel av värdeutvecklingen på de underliggande värdepapprena. Innehavaren blir därför inte ägare till värdepapper. Syntetiska optioner är lämpliga om man inte vill att innehavaren ska bli ägare.

Aktierätter

Aktierätter (am. RSU, Restricted Stock Units) ger rätt att erhålla aktier och kräver oftast fortsatt anställning. Aktierätter brukar oftast innehålla någon form av intjänande (am. vesting) det kan både vara vertikalt (prestationsmål, exempelvis till omsättning, vinst eller bolagsvärde) och horisontellt (knytet till anställningstid). När intjänandetiden är avklarad och uppnådd prestation får innehavaren aktier.

Microsoft 3.0 under början av 90-talet

Slutligen en anekdot om användandet av aktieoptioner, som rapporterats i Hull (2019): Microsoft var ett av de första företagen som använde personaloptioner. Alla Microsoft-anställda tilldelades optioner och när företagets aktiekurs steg, uppskattas det att över 10 000 av dem blev miljonärer.

Sammantaget kan ett optionsbaserat incitamentsprogram vara den idealiska lösningen för ett Principal-Agent problem!

Aktierelaterade incitament kan vara lösningen

Ta reda på om aktiebaserade incitamentsprogram kan passa ditt företag.

Lästips:

Vårt bibliotek - en nyttig källa till trygg information

En välbeprövad metod

Anekdotiska bevis om finansiella verktyg som påminner om optioner kan spåras tillbaka till 580 f. Kr. »

Agentproblemet

Varför inför företag incitamentsprogram? Agentproblemet ger svar. »

Testa vår Black & Scholes-kalkylator

Sätt pris på din option med vårt enkla verktyg! Testa gratis på: play.optionspartner.com »

Dokumentären Trillion Dollar Bet (2000)

Se finansvärldens mest spännande berättelse om optionernas värld. »

17 ekvationer som förändrade världen

Från Newtons gravitationslag till Black-Scholes-modellen som används av bankirer för att förutsäga marknaderna, ekvationer finns överallt – och de är grundläggande för vardagen.

Black-Scholes formel med exempel

Black-Scholes-Merton-formelns anatomi.